NASA Section
Return to UFO Folklore

merclaunch2.jpg (6351 bytes) apollo_csm.gif (6212 bytes) apollo_lem.gif (4081 bytes) apollo.jpg (19104 bytes) apollo_rover.gif (5984 bytes) sts096s006.jpg (5946 bytes) sts096s005.jpg (5481 bytes)

 

         NASA UFO Shuttle Footage